Country

Национални профили - България
02 Dec 2014

Summary: България е разположена в източната част на Балканския полуостров (създадена е като независима държава в 683 г., с площ от 110,0 милиона кв. км и население от 7,5 милиона души) и преминава през процес на бавен преход към пазарна икономика след края на комунистическото управление.

Bulgaria mapПредимно славянско-говоряща, православна християнска страна, България е родното място на кирилицата, която е създадена в края на 9-ти век.

След Втората световна война България се превръща в сателит на Съветския съюз. Нейният преход към демокрация и пазарна икономика след падането на комунизма не е лесен като страната се стреми да повиши ниския стандарт на живот. Сега е страна-членка на ЕС (от 2007 г.) и НАТО. България не е част от Шенгенската зона на ЕС.

Поради ниското ниво на безопасност на ядрените съоръжения от комунистическата епоха, четири от шестте реактора в Козлодуй бяха затворени, като цена за членството на България в ЕС . В опит да компенсира загубата на продукция на електроинергия в Козлодуй и да възстанови позицията си на основен износител на енергия на Балканите, България подготвя изграждането на нов реактор в Козлодуй.

България участва в проекта за газобровода Южен поток от Русия към Европа. На 5ти октомври 2014 предстоят паламентарни избори като в момента страната се управлява от служебно правителство с министър-председател Георги Близнашки.

 • За контакти
 • Име
 • Лиляна Dombalova
 • Организация
 • БКХП
 • Позиция
 • Координатор на  линк Responsible Care
 • Телефон
 • + 359 2 920 05 73
 • Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Българската енергетика е ключов сектор за развитието на икономиката на страната. Голяма част от ресурсите в България се внасят, главно от Русия. Българският енергиен сектор е съставен основно от производство на електрическа енергия и пренос на газ до чуждестранни пазари.

Приоритетите на Енергийната стратегия са свързани с диверсификация на енергийните източници и доставки, енергийна ефективност, съдействие за независимост на страната от чуждестранни енергийни източници, балансиране на енергийния микс и развитие на конкурентен енергиен пазар. Енергийният микс в България е съставен от 34,1% суров нефт; 35.5% въглища; 21,3% атомна енергия; 0,1% възобновяеми енергийни източници; 5,5% природен газ; 2,2% твърди горива; и 1.3% петролни продукти.

В България има една работеща атомна електроцентрала, АЕЦ Козлодуй. Нейните работещи блокове с мощност 2000 MW, генерират повече от една трета от националното годишно производство на електроенергия. Водната енергия допринася най-много в енергийния микс на възобновяема енергия с дял от около 29%. През 2012 г. се наблюдаваше бързо развитие на фотоволтаичните централи в страната. В момента производството на електричество от възобновяеми енергийни източници,се оценява на 15-18%. България внася 2 811 млн. м3 природен газ, който задоволява над 85% от вътрешните потребности.

От 1 юли 2007 г. българския пазар на ток, петролни и газови продукти е напълно либерализиран. Електропреносната мрежа на България има добро географско покритие. Националната трансгранична електропреносна инфраструктура е добре развита.

Статистически данни за 2009 г.: Електричество - производство: 34,31 милиарда.кВтч; - консумация на електроенергия: 28.3 милиарда кВтч; - износ на електроенергия : 7,735 милиарда кВтч; емисии на въглероден двуокис от потреблението на енергия: 42.17 милиона Mt.

Дялът на химическите вещества, химическите продукти и синтетичните влакна в БВП на България намалява през последните няколко години, което се дължи на преструктурирането и на прехода към членството на България в ЕС. Ситуацията сега се подобрява. През 2006 г. оборотът на химическия сектор (NACE DG24) възлиза на около 1 милиард евро, което представлява приблизително 1,8% от БВП на България. Броят на публичните компании в сектора на българската химическа промишленост е незначителен (7 предприятия).

Диаграмата по-долу показва дела на химическите подотрасли в общата химическа продукция в България (2006 г.). Производството на основни химически вещества заема най-голям дял, следвано от фармацевтичното производство и производството на сапуни и перилни препарати.

totalchemprod

На химическата промишленост се падат 28% от общото енергийно потребление на българската промишленост, най-голям дял от всички промишлености. В таблицата по-долу се прави сравнение на консумацията на енергия в химическата промишленост с тази на цялата промишленост.

energyconsum

Като цяло, на българската промишленост се падат 37,2% от потреблението на енергия в България, като същевременно тя осигурява 27.6% от БВП на България.

В България химическият сектор разчита на изкопаеми горива за производството на пара и електроенергия и тази структура на потреблението на енергия е малко вероятно да се промени, освен ако не се внедрят нови технологии. Би могло да се очаква, че с въвеждането на нови технологии и процеси ще се подобри енергийната ефективност.

През 2006 г. е имало общо 622 химически компании, от които около 90% са малки и средни предприятия (27.2% дружества без служители, 41% малки компании с по 1-9 души, и 24,6% средни компании с 10-100 служители). По този начин, малките и средните предприятия играят решаваща роля в българската химическа промишленост.

Няма статистически данни за енергийната ефективност на химическите МСП. При това, консумацията на енергия на българската химическа промишленост (предимно МСП) е значителна.

Енергийната ефективност вече е проблем, по който работи част от българската химическа промишленост, благодарение на инициативата Responsible Care. Българската камара на химическата промишленост (БКХП) е член на инициативата Responsible Care от 2004 г. Компаниите-членки на БКХП работят върху непрекъснатото подобряване на здравето, безопасността и околната среда и докладват за резултатите. От тях се изисква да оценят своята ефективност в съответствие с четири кодекса на Responsible Care за добра практика на управление: управление на околната среда, здравето и безопасността, безопасността на процесите и енергиен мениджмънт.

Последният кодекс е тясно свързан с енергийната ефективност. За енергийния мениджмънт оценката на резултатите от дейността се фокусира върху различни области, свързани с добрата система за енергиен мениджмънт - например, енергийната политика на едно дружество с подкрепата на висшето ръководство, както и надлежните финансови и човешки ресурси за изпълнение на мерките за енергийна ефективност или определяне на целите.

Оценката през 2011 г. показа, че по-голямата част от компаниите, участващи в инициативата Responsible Care са разработили план за действие за това, как да се справят с различни проблеми, или дори вече са започнали изпълнението на своите планове за действие.

Всяка година БКХП провежда самооценка на енергийния мениджмънт, съгласно инициативата Responsible Care в 11 раздела, включително енергиен мониторинг, анализ на недостига на енергия, план за управление, одит и верификация, и т.н. Резултатите от самооценките показват подобрение във всяка година.

Един от ключовите показатели на инициативата Responsible Care за изпълнение на дейността е "специфичният разход на енергия (тoe / / тон продукция)". Компаниите, участващи в Responsible Care в България имат специфичен разход на енергия равен на 1.32 (в 2011 г.), който показва подобрение в сравнение с 2010 година.

Специфичният разход на енергия на компаниите, участващи в инициативата Responsible Care е по-добър, отколкото средната стойност за химическата промишленост в България. Освен това, резултатите от по-големите компании са много по-добри от тези на малките и средни предприятия.

 • За контакти
 • Име
 • Лиляна Dombalova
 • Организация
 • БКХП
 • Позиция
 • Координатор на  линк Responsible Care
 • Телефон
 • + 359 2 920 05 73
 • Email
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Две български малки и средни предприятия, членове на БКХП, имат дългосрочни договори с българското правителство.

Other EU member countries

For a summary overview of other member countries profiles, please follow this link.

( Be first to rate this item! ) 

rc-logo  eu-logo  cefic-logo 

Powered by

extramile