Χώρα

Το Σκεπτικό Μας
19 Αυγούστου 2013

Summary: Περίληψη: Το SPICE³ έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της χημικής βιομηχανίας να μειώσουν τη χρήση της ενέργειας. Η online πλατφόρμα είναι μια ολοκληρωμένη και διαδραστική εργαλειοθήκη για τον τομέα.

rationale.jpg

Ο τομέας των χημικών βιομηχανιών, μαζί με άλλες βιομηχανίες, αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις από την πολιτεία και την αγορά, για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, λόγω: 

  • του ενεργειακού κόστους και της απόδοσης των επιπτώσεων, και ως εκ τούτου, να αυξήσει τη σημασία της ενεργειακής αποδοτικότητας επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα,
  • του παγκόσμιου ανταγωνισμού, που ασκεί πίεση προς τα κάτω για να μειωθεί το σύνολο του κόστους,
  • της μείωσης των εκπομπών CO2 ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για την  κλιματική αλλαγή,
  • άλλων πολιτικών που έχουν στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Οι ΜΜΕ της χημικής βιομηχανίας αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού χημικών προϊόντων - αποτελούν το μεγαλύτερο αριθμό των επιχειρήσεων στον τομέα των χημικών ουσιών (περίπου 27.000), κατέχοντας το 30 % των πωλήσεων, ενώ καταναλώνει περίπου το 20 % της συνολικής χρήσης ενέργειας. Ωστόσο, οι ΜΜΕ έχουν λάβει πολύ λιγότερη προσοχή για την ενεργειακή τους αποδοτικότητα από τις μεγάλες εταιρείες χημικών.

Αυτό οφείλεται στην εν μέρει χαμηλότερη τυπικά σημασία του ενεργειακού κόστους των ΜΜΕ σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών και εν μέρει λόγω του χαμηλότερου επιπέδου προβολής τους στη βιομηχανία. Έτσι, η χρήση της ενέργειας στις ΜΜΕ της χημικής βιομηχανίας αποτελεί σε μεγάλο βαθμό έναν ανεκμετάλλευτο πόρο στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της εξοικονόμησης ενέργειας. Με βάση τις δραστηριότητες στην Ιταλία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες , τη Γερμανία και το Βέλγιο, (σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις) περίπου το 15 % των μειώσεων ενέργειας μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την εφαρμογή γενικών μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν: την μόνωση, την παρακολούθηση, την θέσπιση στόχων και μέτρων ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (όπως ο φωτισμός), τους κινητήρες και τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, και σε ορισμένες περιπτώσεις τη χρήση της συμπαραγωγής. Περαιτέρω, είναι δυνατή η εξοικονόμηση από τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται και καθίσταται συνεπώς, σε μικρότερο βαθμό εφαρμόσιμο σαν μέτρο.

Οφέλη του προγράμματος SPiCE³

Το Spice³ επιδιώκει να προωθήσει την αριστεία της ενεργειακής απόδοσης στην ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία, ιδιαίτερα στις ΜΜΕ, μέσω:

  • διευκόλυνσης στην πρόσβαση σε υπάρχουσες πληροφορίες, εργαλεία και συστήματα υποστήριξης,
  • επιτρέποντας στις εταιρείες να λάβουν τα εργαλεία και να συμμετέχουν ενεργά σε υφιστάμενες πρωτοβουλίες,
  • της προώθησης των βέλτιστων πρακτικών και ιστοριών επιτυχίας,
  • της δημιουργίας και ενίσχυσης των επαφών μεταξύ των φορέων της ενεργειακής αποδοτικότητας για τη δημιουργία ενός δικτύου μάθησης και ανταλλαγής πληροφοριών,
  • της δημιουργίας μιας πλατφόρμας επικοινωνίας για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις,
  • της παροχής τεχνικής υποστήριξης για την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να επιτύχει την εξοικονόμηση ενέργειας στις ΜΜΕ. Το Spice³ απευθύνεται στις ΜΜΕ των 13 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και μέσω των δραστηριοτήτων του Cefic, και στις επιχειρήσεις ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προσέγγιση των ΜΜΕ απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα και ο κλάδος των χημικών προϊόντων είναι προσηλωμένος στο στόχο αυτό. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το πρόγραμμα SPICE³ στοχεύει στην τόνωση του ενδιαφέροντος στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας των ΜΜΕ και να αυξηθεί η ευαισθητοποίησή τους σε βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές.

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

rc-logo  eu-logo  cefic-logo