Държава

ПРОЕКТЪТ
17 Септември 2013

Summary: Find out how the The Sectoral Platform in Chemicals for Energy Efficiency Excellence (SPiCE³) is designed to enable energy efficiency improvements.

Секторната платформа в Химически продукти за Съвършенство в Енергийната Ефективност (SPiCE³) е предназначена да даде възможност за подобряване на енергийната ефективност в цялата Европейска химическата промишленост, особено в малките и средните предприятия. SPiCE³ е отворена за всички химически компании, компании за услуги и други участници на пазара, да участват в осигуряване на превръщането на енергийната ефективност в ключов бизнес процес за успешно и устойчиво химическо производство.

logo.jpg

През последните двадесет години, химическата промишленост на ЕС подобри значително енергийната си ефективност. Между 1990 г. и 2005 г. потреблението на енергия за единица продукция е намаляло с повече от 40%. Голяма част от участието на сектора се осъществи чрез доброволни и провеждани от сектора инициативи, като например инициативата на световната химическа промишленост Responsible Care и неотдавна завършилия проект за енергийна ефективност CARE+ .

Въпреки това в някои химически МСП съществува голям потенциал за подобрение . МСП са важен обект за усилията за енергийна ефективност, тъй като те съставляват значителна част от европейската химическа промишленост. 96% от 27 000 химически предприятия в Европа имат по-малко от 250 работници и служители, като на малките и средните предприятия се дължат 30% от продажбите и 37% от заетостта в сектора.

Предизвикателство за малките и средни предприятия е това, че често пъти те не разполагат с необходимите знания, инструменти и финансови и човешки ресурси, необходими за ефикасен контрол на тяхното потребление на енергия и прилагането на мерки за енергийна ефективност. Въпреки че възможностите за подобрение варират, преценява се, че в много малки и средни предприятия може да се постигне повишаване на ефективността с около 15%.

Има много инициативи за подкрепа на МСП в областта на енергийната ефективност, както на равнище ЕС, така и на национално ниво. Освен това, в рамките на ЕС съществува координирана дейност, провеждана от промишлеността, за обединяване на най-добрите практики, споделяне на успехите и сближаване на големите компании и малкия бизнес. Проектът SPiCE3 има за цел да запълни тази празнина.

Целите на проекта са да се съчетаят подходите отгоре-надолу и отдолу-нагоре за насърчаване на енергийната ефективност в химическите МСП. Консорциумът на проекта обединява широк диапазон от експертен опит на химическата промишленост и енергетиката, с партньори, представляващи асоциации в химическата промишленост от единадесет европейски държави и на европейско равнище (Cefic), както и експертни организации в областта на енергийната ефективност и онлайн комуникации.

Проектът SPiCE³ има за цел да предостави на химическия сектор интегриран подход към енергийната ефективност, чрез трите основни стълба на проекта: онлайн платформа, национални дейности, които комбинират съществуващите инструменти, мероприятия и обучения, както и награди и популяризация на ниво ЕС. Проектът има за цел да фокусира усилията на най-подходящото ниво, било то национално, регионално или общо европейско.

Основните резултати от SPiCE3 са:

  • Първо, проектът ще разработи и ще поддържа в експлоатация онлайн платформа, която ще действа като "едно гише" за информация за енергийната ефективност, за да помогне на компаниите в Европа да имат достъп до инструментите и съветите, от които те се нуждаят, за да внедрят подобрения на енергийната ефективност. Онлайн платформата ще включва информация за европейски инициативи за енергийна ефективност (например, EUREM.NET), национални инициативи (например доброволни споразумения като Benchmarking Covenant в Белгия), инструменти за енергийна ефективност за предприятия (например, CARE+), изследване на конкретни ситуации (казуси) и истории на успеха. Тя ще предостави също така възможности за установяване на контакти и обмен. Платформата ще бъде многоезична, с общи споделени материали на отделните езици и материали, насочени към национално равнище само на съответния език.
  • Вторият основен резултат се фокусира върху дейностите на национално ниво. Семинари и обучения на място в малки и средни предприятия ще дадат възможност на компаниите да се запознаят с потенциалните мерки за енергийна ефективност, съобразени с техните нужди и да им помогнат да внедряват подобрения. В допълнение към малките и средни предприятия тези дейности ще включват големи промишлени компании и техните вериги за доставка, както и съответните енергийни експерти. Тези дейности също така ще предлагат казуси, примери за добри практики и други материали, които ще бъдат използвани в онлайн платформата, за да помогнат допълнително за споделянето на знания и опит в отделните страни.
  • Третият резултат е разработването на нова схема за присъждане на награди за енергийна ефективност, която ще функционира паралелно с наградите на Responsible Care за европейската химическа промишленост. Наградите са признание за усилията на МСП в областта на енергийната ефективност, с цел да популяризират добрите примери и да насърчат още компании да вземат мерки за енергийна ефективност. Дейностите на европейско ниво ще включват също така три мероприятия и комуникационни дейности.

С тези три основни резултата, се очаква SPiCE3 да насърчи повишаването на енергийната ефективност в малките и средни предприятия в Европейския съюз като цяло и по-специално в страните, представлявани и от консорциума (BE, BG, CZ, DE, FI, GR, IT, NL, PL , SE, UK), които заедно представляват около 80% от цялата химическата промишленост на ЕС.

Поддържането на контакти с малките и средни предприятия е дългосрочна задача и химическият сектор е ангажиран с тази дългосрочна цел. Дългосрочната цел на проекта SPiCE3 е да се стимулира интерес в областта на енергийната ефективност в малките и средните предприятия и повишаване на информираността по отношение на най-добрите практики.

Химическият сектор, заедно с други промишлени отрасли, е изправен пред нарастващ политически и пазарен натиск за намаляване на потреблението на енергия, вследствие на:

  • нарастване на разходите за енергия, които влияят върху рентабилността и като следствие, нарастване на значението на енергийната ефективност и по-голяма ефективност на разходите;
  • конкуренцията в световен мащаб, която оказва натиск за намаляване на всички разходи;
  • намаляване на емисиите на CO2, за постигане на целите, свързани с изменението на климата; и
  • други политики, насочени към енергийна ефективност.

Основната цел на проекта SPiCE3 е да се осъществи промяна в химическите МСП в областта на енергийната ефективност.

 

work packages

Продължителността на частта от проекта, която се подкрепя от Европейската комисия, е 27 месеца. Той стартира в началото на м. април 2013 г. и се очаква да бъде завършен до края на м. юни 2015 г. Независимо от това, партньорите по проекта са решени да продължат усилията чрез SPiCE3 за подобряване на енергийната ефективност в химическата промишленост, които ще продължат след прекратяване на финансирането от Европейската комисия.

timeline

( Бъди първия, който оценя раздела ) 

rc-logo  eu-logo  cefic-logo