Държава

Финансиране
19 Август 2013

Summary: In the two attached documents companies can find a detailed overview on the main financing facilities for investing in energy efficiency measures and the possibilities for their use. The main facilities are the Bulgarian Energy Efficiency Fund (BgEEF), the Bulgarian Municipal Energy Efficiency Program (MEEP), the Bulgarian Energy Efficiency and Renewable Energy Credit Line (BEERECL), the European Union Energy Efficiency Finance Facility and the EU Operational Programme for Bulgaria “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy”.

 

В България  съществуват разнообразни възможности за подпомагане на МСП  в техните намерения да повишават енергийната си ефективност.   Те са чрез:

 1. Европейски структурни фондове – Оперативна програма «Конкурентноспособност» ОП “Конкурентоспособност” включва различни приоритетни оси, като свързана с настоящата тема е Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”.  Общия планиран бюджет е 300 милиона лев до 2013. В новия програмен период планираните средства са повече.

  Приоритетната ос 2 включва Операция 2.3. Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници  с нейните две схеми:
 • Схема “Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятия”
 • Схема “Въвеждане на възобновяеми енергийни източници”
 1. Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации – РПКИ (2007-2013) Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) е насочена основно към малките и средните предприятия (МСП), като подкрепя иновационните дейности (включително екоиновациите), осигурява по-добър достъп до финансиране и предоставя бизнес услуги на регионално равнище.
 1. Европейска банка за възстановяване и развитие (EBRD) Участници: DAI – подизпълнител на EBRD, Международен фонд за безопасно извеждане от експлоатация на АЕЦ Козлодуй . EBRD и Международния Фонд Козлодуй (KIDSF) през 2004 година създават Кредитна линияза енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ или BEERECL).КЛЕЕВЕИосигурява едновременно кредит, субсидия и безплатна консултантска помощ за проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.
 1. Европейска банка за възстановяване и развитие (EBRD) - Програма BAS Програмата BAS в България предлага:
 • Съдействие при избирането на най-подходящите местни консултанти за решаването на конкретни бизнес проблеми и изпълнението на конкретни консултантски задачи. В случаите когато специфичните нужди на дадена компания не могат да бъдат посрещнати от наличните умения на местните консултанти, е възможно да бъдат ангажирани чужди специалисти, които ще работят в тясно сътрудничество със своите местни колеги, предавайки им своя опит.
 • Субсидия до 50% от общия разход за консултантската услуга, но не повече от 9000 ЕВРО за даден проект.

  Финансирането може да бъде предоставено в различни области, включително и за проекти за енергийна ефективност и внедряване на ВЕИ.
 1. Фонд "Енергийна ефективност" Фонд "Енергийна ефективност" (ФЕЕ) е създаден чрез Закона за енергийна ефективност (приет от Българския парламент през месец февруари 2004 г.), като юридическо лице независимо от държавните институции.
 1. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)
 1. Международен фонд за безопасно извеждане от експлоатация на АЕЦ Козлодуй Линията бе въведена през март 2004 г. за подпомагане на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в български частни малки и средни предприятия от индустриалния сектор. KIDSF внесе 10 млн. евро в линията, финансирана от EBRD.
 1. Enterprise Europe Network

  Enterprise Europe Network е най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа. Целта на новата европейска мрежа е да подпомага малките и средните предприятия в развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките на Европейската комисия, насочени към бизнеса.
 1. Енергийна Харта
 2. ПроКредит Банк

  ПроКредит Банк предлага на своите клиенти бизнес кредит Енергийна ефективност.
 1. LIFE +
 2. Черноморски регионален енергиен център
 3. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
 4. Бизнес Център за подпомагане на Малки и Средни Предприятия- Русе.

 

 БКХП съдейства на МСП в информирането им за различните възможности за финансиране на проектите за повишаване на енергийната им  ефективност  чрез форуми и конференции . В случаите когато се изисква   консултантска и институционална подкрепа за проектите БКХП винаги я и ще я  представя .

Приложения:

Разгледайте подробното описание на начините за кандидатстване, програмите и линковете към тях в прикачения файл „Vazmojnosti” . Детайлно описание  на кандитстването по  Приоритетната ос за енергийна ефективност по програмата „Конкурентно способност”   можете да видите в прикачената презентация „Energy efficiency – Competitiveness” 

 

 • За контакти
 • Име
 • Лиляна Dombalova
 • Организация
 • БКХП
 • Позиция
 • Координатор на  линк Responsible Care
 • Телефон
 • + 359 2 920 05 73
 • Email
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

( Бъди първия, който оценя раздела ) 

rc-logo  eu-logo  cefic-logo