Държава

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОФИЛ
12 Септември 2013

Summary: Европейският съюз (ЕС) е икономически и политически съюз на 28 държави-членки. Възникването на ЕС ни връща към Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) и Европейската икономическа общност (ЕИО). И двете институции са създадени в началото на 1950-те години, след края на Втората световна война, за да се предпази Европа от ново избухване на война чрез обединяване на нейните национални тежки промишлености.

EU_profile.jpg

ЕС функционира чрез система от наднационални независими институции и междуправителствени решения, договорени от държавите-членки. Институциите на ЕС включват Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Европейския съвет, Съда на Европейския съюз, Европейската централна банка, Сметната палата и Европейския парламент. Европейският парламент се избира на всеки пет години от гражданите на ЕС. Повечето от институциите на ЕС се намират в Брюксел, Белгия.

ЕС обхваща над 4 милиона квадратни километра и има 503 милиона жители - третият по големина на населението в света, след Китай и Индия. По площ Франция е най-голямата страна в ЕС, а Малта - най-малката. (Източник: http://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/)

Икономиката на ЕС - измерена по отношение на стоките и услугите, които тя произвежда (БВП) - възлиза на 12.945.402 милиона евро през 2012 година. Търговията на ЕС с останалата част от света възлиза на около 20% от световния внос и износ. Търговията беше засегната от световната рецесия, но ЕС остава най-големият играч в света, осъществяващ 16,4% от глобалния внос през 2011 година. (Източник: http://europa.eu/about-eu/facts-figures/economy/index_en.htm)

 • Contact point
 • Name
 • Martina Beitke
 • Organisation
 • Cefic
 • Position
 • Manager Energy and Climate Policy
 • Phone
 • +32 2 676 7367
 • Email
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Средно взето, през 2011 г. общите енергийни потребности на ЕС по отношение на брутното вътрешно потребление се удовлетворяват от следните източници: 35% петрол, 24% газ, 17% твърди горива, като въглища, 14% атомна енергия, 10% възобновяеми източници, като хидроенергия или вятърна енергия. Този микс варира в широки граници в отделните страни (виж линковете по-долу) и се развива с течение на времето в резултат на техните географски условия, като например наличие и достъп до природни ресурси, възможности за избор на национална политика, като например решението да се използва или не атомната енергия, промяна на финансовите стимули, напредък в областта на технологиите, изисквания за декарбонизация и развитие на вътрешния пазар.

Световни потребности от енергия: Перспективи

 

world energy dmand

Източник: Източник: IEA, World Energy Outlook 2010

 

EU Gross inland consumption 2008

 

eu consumption

Източник: Eurostat 2010, PRIMES 2009, DG Energy 2013

 

EU-27 Total Final Energy Consumption (2008) Total = 1168.63 Mtoe

 

total consumption

Източник: Eurostat 2010

 

Допълнителен материал:

Energy challenges and policy: Commission contribution to the European Council of 22 May 2013
EU Energy in Figures: Statistical Pocketbook 2013 (European Commission)  

Европейската промишленост за химически вещества е най-големият промишлен отрасъл и е показала динамика и иновации през последните двадесет години. Тя произвежда 20% от химическите вещества в света, дава работа на 1,2 милиона работници и допринася с 558.0 милиарда евро (2012) към икономиката на ЕС. Химическа промишленост на ЕС осигурява значителен принос към нетния износ на ЕС. Тя е един от повечето международни, конкурентни и успешни отрасли на Европейския съюз, свързани с широка област на преработвателни и производствени дейности. Продукцията на химическата промишленост, която включва всички 27 страни членки на ЕС, обхваща широк диапазон от химически продукти и снабдява фактически всички сектори на икономиката.

Изделията от химическата промишленост присъстват в по-голямата част от стоките за ежедневна употреба, а химическата промишленост е фактически в основата на всички сектори на икономиката. Големите промишлени клиенти на химическата промишленост са каучукопреработвателната и пластмасопреработвателната промишленост, строителството, целулозната и хартиената промишленост.

Секторът на химическите продукти е много разнообразен с милионите продукти на химическата промишленост, които се категоризират в пет ключови под-сектори.

Производството на химически вещества по под-сектори в милиарди евро продажби през 2011 г.

 

production

 

Източник: Cefic - Пътна Карта за Енергетиката 2013 

През последните двадесет години, химическата промишленост на ЕС е подобрила значително енергийната си ефективност. Енергийната ефективност винаги е била в предните места на дневния ред на Европейския химическия сектор, като се има предвид важността на енергийните разходи. Между 1990 г. и 2010 г., потреблението на енергия е намаляло с 20%, докато производството е нараснало със 70% през същия период. Това е довело до намаляване на енергийната интензивност (потреблението на енергия, разделено на индекса на производството) с повече от 50%. Намаляването на енергийната интензивност е получено чрез подобрения в енергийната ефективност, като например, прилагането на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия като ефективен начин да се отговори на търсенето на електрическа и топлинна енергия от химическата промишленост, както и чрез непрекъснати подобрения на процеса. Следва да се отбележи, че наблюдаваният рязък спад може също така да е причинен частично от структурни промени в химическата промишленост (т.е. изместване към по-висока добавена стойност, по-ниско енергоемки продукти) и чрез използване на индекс, основан на стойността (макар и коригиран с инфлацията ), който е чувствителен към такива елементи, като маржовете на печалба.

Развитие на химическото производство (индекс, базиран на стойност по постоянни цени), потреблението на енергия и енергийната интензивност (индексирана, 1990 = 100)

energy intensity

Източник: Cefic Факти и Цифри 2012, Евростат

Въпреки значителното увеличение от 70% в производството, емисиите на парникови газове са намалели наполовина от 1990 г. насам. Намаляването на емисиите на парникови газове надвишава спада в потреблението на енергия в резултат на допълнителни фактори, които включват промени в микса от горива, към по-малко въглеродно интензивни горива (за понижаване на емисиите на парникови газове, но не и използването на енергия, като такава), а също и поради спад в емисиите от процесите.

Развитие на химическото производство (индекс на производителността, основан на стойността по постоянни цени) и на емисиите на парникови газове (индексирани, 1990 = 100)

ghg emissions

Източник: Cefic Факти и цифри 2012, Евростат

В химическата промишленост горивата се използват за най-разнообразни приложения, както за използване като суровина за производството, така и за енергийни цели. През 2010 г. общото крайно потребление на енергия в европейската химическа промишленост възлиза на приблизително 3000 Peta Joule (PJ) и общата изходна суровина е била около 2100 PJ. Комбинираното общото потребление на енергия, включително суровини, е приблизително една трета от общото промишлено потребление на енергия в Европа.

Суровини и потребление на енергия от европейската химическа промишленост през 2010 г.

feedstock and energy

Източник: Cefic Пътна Карта за Енергетиката

По-голямата част от използваните суровини и енергия в химическата промишленост могат да бъдат разпределени между ограничен брой ключови производствени процеси. Процесът на крекинг с пара за производство на структурни елементи на нефтохимическата промишленост, производството на амоняк (ключов структурен елемент за производството на торове) и производството на хлор, заедно са отговорни за около една трета от потреблението на енергия (с изключение на използването на изходни суровини). Използването на енергия по под-сектори е показано на фигурата по-долу, като преобладаващи са нефтохимическият под-сектор и основните неорганични под-сектори.

Крайното потребление на енергия на химическата промишленост по под-сектори, 2010 г.

final consumption

Източник: Cefic Пътна Карта за Енергетиката

Въз основа на цифрите за крайното потребление на енергия, емисиите на CO2 от химическата промишленост са били 235 млн. тона CO2 през 2010 г. Потреблението на енергия на място е най-големият източник на емисии възлизащ на 56%, като разликата до сто процента е от емисиите от процесите и от производството на електроенергия навън . Емисиите от химическата промишленост на ЕС са около 5% от общите емисии на парникови газове в ЕС през 2010 г.

Обобщени данни за емисиите на парникови газове от европейската химическа промишленост през 2010 г.

overview ghg emissions

Източник: Cefic Пътна Карта за Енергетиката 

Преобладаващата част (99.8%) от предприятията, осъществяващи дейност в рамките на нефинансовата сфера на икономиката на ЕС-27 през 2008 г. са били малки и средни предприятия - около 20,9 милиона. Заедно те осигуряват две от всеки три работни места (66.7%) и 58,6% от добавената стойност, в рамките на нефинансовата сфера на икономиката.

Повече от девет десети (92.0%) от предприятията в ЕС-27 са микро предприятия. Техният относителен дял в работната сила на нефинансовата сфера на икономиката и добавената стойност е значително по-нисък, съответно 29.0% и 21.8%. Относителната значимост на МСП е особено висока в южните страни-членки - Италия, Португалия и Испания (няма налични данни за Гърция). Някои от тези различия могат да бъдат обяснени с относителната важност на отделните сектори в националната икономика или с културни и институционални предпочитания към самостоятелна заетост и / или семейни предприятия.

Източник: Ключови цифри за европейския бизнес и по-специално по отношение на малките и средните предприятия

Мнозинство от химическите предприятия в Европа имат по-малко от 50 служители

number employees

Източник: МСП в ЕС през 2012 г. : на кръстопът - Годишен доклад за малките и средни предприятия в ЕС , 2011/12 г.

Между 10-20 % икономия на енергия е възможна за отделни компании - но повечето малки и средни предприятия не контролират своите разходи за потребление на енергия!

Въпреки че разходите за енергия могат да съставляват до една четвърт от техните общи производствени разходи, много МСП не разглеждат енергийната ефективност като приоритет или не са подготвени да създадат ефикасни програми за енергиен мениджмънт. Основната причина е, че МСП често пъти не разполагат с финансови и човешки ресурси, за да въведат мерки за енергийна ефективност . В допълнение, те са много разнообразни и географски разпръснати, което превръща изпълнението на координираните инициативи в истинско предизвикателство. По-малките фирми се нуждаят най-вече от конкретна помощ и указания, за да се запознаят с проблема и да развият "ноу -хау" за прилагане на мерки, които водят до по-малки сметки за електричество. По тази причина Cefic реши още преди години, че може да се направи нещо повече, особено за подпомагане на МСП.

Този подход е възприет от Групата на високо равнище на ЕС на преговорите по въпросите на конкурентоспособността, енергетиката и околната среда. Проектите CARE+ , както и SPiCE³ са конкретни резултати от този диалог между промишлеността и Европейската комисия..

Инициативата Responsible Care ( RC) е уникална инициатива на световната химическа промишленост за подобряване на здравето, екологичните показатели, повишаването на безопасността и сигурността, както и за обмена на информация със заинтересованите страни, относно продукти и процеси.

Инициативата RC ангажира компании, национални асоциации в сферата на химическата промишленост и техните партньори, да:

 • подобряват непрекъснато знанията за околната среда , здравето, безопасността и сигурността и изпълнението на нашите технологии , процеси и продукти през техния жизнен цикъл, така че да се избегне увреждане на хората и на околната среда ;
 • използват ефективно ресурсите и да сведат до минимум отпадъците;
 • докладват открито за изпълнението, постиженията и недостатъците ;
 • слушат, да се включат и да работят с хора, за да разберат и да вземат предвид техните интереси и очаквания;
 • сътрудничат с правителствата и организациите в разработването и прилагането на ефикасни регламенти и стандарти, както и да ги изпълняват или надхвърлят изискванията им; и
 • предоставят помощ и съвети за насърчаване на отговорното управление на химически продукти от всички, които ги управляват и използват по веригата на продукта.

През целия период на проекта SPiCE³ енергийната ефективност стъпка по стъпка ще става все по-тясно свързана с инициативата RC. Успешното партньорство вече започна с CARE+. SPiCE³ ще действа в по-голяма степен като мост и ще помогне да се свържат традиционните RC теми на инициативата RC със областта на енергийната ефективност. Като цяло, SPiCE³ има за цел да се интегрира в съществуващите инициативи, за да се осигури неговот продължение след 27-те месеца на времетраенето на проекта. Чрез тясно свързване на двете инициативи, енергийната ефективност ще бъде по-обоснована в програмата на инициативата Responsible Care и в крайна сметка, в друг важен стълб наред със здравето и безопасността. Като първи етап, инициативите за енергийна ефективност на химическите компании ще бъдат признати като част от ежегодната схема на инициативата Responsible Care, за присъждане на награди на промишлеността.

 • Contact point
 • Name
 • Sjoerd Looijs
 • Organisation
 • Cefic
 • Position
 • Manager Responsible Care
 • Phone
 • +32 2 676 7378
 • Email
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Създаване на основата на CARE + и на съществуващите национални инициативи

Cefic вече възглави един успешен проект в тази област, CARE+, който беше подкрепен и финансиран от страна на IEE от 2006 до 2010 г. Проектът CARE+ стартира в три целеви страни и беше приет - след края на подкрепящото финансиране от страна на IEE - от още шест страни до този момент. Благодарение на CARE+ мрежата в рамките на европейската химическа промишленост беше засилена значително, за да включи повече МСП в усилията за енергийна ефективност на сектора през последните години . SPiCE3 приема натрупания опит от CARE+ и други национални инициативи и на тази основа продължава, за да задоволи следващите потребности от подобряване, идентифицирани от този сектор.

Инструментите на CARE+ ще бъдат част от избора на инструменти за енергийна ефективност, достъпни в онлайн платформата SPiCE3. Наред със SPiCE3, развитието на CARE+ продължава независимо като част от инициативата на химическата промишленост Responsible Care и другите дейности на Cefic . Докато CARE+ се развива, всички подобрения ще бъдат подадени обратно в SPiCE3 за повишаване на ползите от този инструмент.

Линк към сайта на Cefic.

 

EU Initiatives

For an overview of EU-wide initiatives, please follow this link

Other EU member countries

For a summary overview of other member countries profiles, please follow this link.

( Бъди първия, който оценя раздела ) 

rc-logo  eu-logo  cefic-logo