Държава

ОБОСНОВКА
19 Август 2013

Summary: SPiCE³ е проектиран специално да помага на химическите компании да подобряват и намаляват потреблението на енергия. Онлайн платформата представлява всеобхватен и интерактивен набор от инструменти за сектора.

rationale.jpg

Секторът на химическата промишленост, съвместно с други промишлености, е изправен пред нарастващ политически и пазарен натиск за намаляване на потреблението на енергия, поради:

  • нарастване на енергийните разходи, които влияят върху рентабилността и като следствие, увеличаване на значението на енергийната ефективност и по-голяма ефективност на разходите;
  • конкуренцията в световен мащаб, която оказва натиск за намаляване на всички разходи;
  • намаляване на емисиите на CO2, за постигане на целите, свързани с изменението на климата; и
  • други политики, насочени към енергийна ефективност.

Химическите МСП съставляват важна част от европейската верига за доставки на химически продукти - те обхващат най-голям брой предприятия в сектора на химическата промишленост (около 27 000), предоставящи 30% от продажбите и консумиращи около 20% от общото потребление на енергия.

Въпреки това, на МСП е обърнато много по-малко внимание по отношение на тяхната енергийна ефективност, в сравнение с големите химически компании. Това отчасти се дължи на обикновено по-малкото значение на разходите за енергия в малките и средни предприятия, в сравнение с оборота, и отчасти заради по-ниското им ниво на видимост в промишлеността.

По този начин, използването на енергия в химическите МСП представлява до голяма степен неизползван ресурс за постигане на икономии на енергия. Въз основа на дейности в Италия, Полша, Великобритания, Холандия, Германия и Белгия, е направена консервативна оценка, че около 15 на сто от намалението на енергия са постигнати чрез прилагането на общи мерки за енергийна ефективност. Тези мерки включват: изолация; наблюдение и определяне на цели; мерки за енергийна ефективност на сградите, като осветление; електродвигатели и задвижвания; а в някои случаи използването на комбинирано производство на енергия (когенерация). Допълнителни икономии са възможни чрез подобряване на процесите, но това зависи до голяма степен от използваните процеси и поради това те са по-малко приложими.

 

Ползи от SPiCE³

SPiCE³ има за цел постигането на съвършенство в енергийната ефективност в Европейската химическа промишленост, особено в малките и средните предприятия, чрез:

  • улесняване на достъпа до съществуващата информация, инструменти и схеми за подпомагане;
  • даване на възможност на компаниите да използват инструменти и да участват активно в съществуващите инициативи;
  • популяризиране на добрите практики и примери за успех;
  • установяване и укрепване на контактите между действащите лица в областта на енергийна ефективност, с цел създаване на мрежа за обучение и обмен;
  • предлагане на комуникационна платформа за малки и средни предприятия и големи компании; и
  • предоставяне на техническа помощ в областта на енергийната ефективност.

Основната цел на проекта е да се постигнат икономии на енергия в МСП. SPiCE³ е насочен към малките и средни предприятия в 13 страни-участнички, а чрез дейности на Cefic и на Европейския съвет по химическа промишленост, също и в останалата част на ЕС.

Достигането до малките и средни предприятия е дългосрочна цел и секторът на химическата промишленост е ангажиран с тази цел. В дългосрочен план, проектът SPiCE³ има за цел да стимулира интерес в областта на енергийната ефективност в малките и средните предприятия и да повиши информираността относно най-добрите практики.

 

( Бъди първия, който оценя раздела ) 

rc-logo  eu-logo  cefic-logo