Държава

ОТНОСНО
16 Юли 2013

Summary: Секторната Платформа в SPiCE³ (Химически продукти за Съвършенство в Енергийната Ефективност), съфинансирана от Европейската комисия, има за цел да повиши енергийната ефективност в рамките на европейската химическа промишленост, особено в малките и средни предприятия (МСП). Това са преди всичко тези предприятия, които имат значителен неизползван потенциал за енергиен мениджмънт, оценяван на 10-15%.

Научете всичко за SPiCE³ като гледам нашия кратък видеоклип нашата промоция:

Въведение в SPiCE³

 

Какво?

Проектът стартира през април 2013 г. и дава възможност на фирмите да се възползват от съществуващите инструменти за енергийна ефективност и да обменят най-добри практики чрез онлайн платформа, промишлени семинари и целево обучение. Инициативите за енергийната ефективност от химически предприятия също ще бъдат признати като част от схемата на Responsible Care за присъждане на награди.

Проектът се координира от Европейския съвет по химическа промишленост - Cefic и обединява 11 национални химически федерации, които съвместно обхващат около четири пети от продажбите на европейската химическа промишленост. Представени са следните страни - Белгия, България, Чешката република, Германия, Финландия, Гърция, Италия, Холандия, Полша, Швеция и Обединеното кралство. Други партньори по проекта са енергийните консултанти Challoch Energy, Агенцията за онлайн комуникации ExtraMile и Агенцията NL, поделение на Министерството на икономическите въпроси на Холандия.

Проектът се стреми активно да привлече за участие и други страни, в резултат на което френските и испанските национални химически асоциации се присъединиха доброволно през септември 2013 година.

 

Защо?

Разходите за енергия могат да възлизат на половината от всички експлоатационни разходи при производството на химически продукти. Крупните химически компании вече са постигнали значителен напредък по пътя на прилагането и подобряването на енергийната ефективност. Като цяло секторът на химическата промишленост постигна намаляване на потреблението на енергия за единица продукция с 49% за периода от 1990 до 2011 година.

Въпреки това, малките и средните предприятия (МСП) стартират едва сега и се нуждаят от много по-голяма помощ. Нещо повече, болшинството химически компании в ЕС са малки и средни предприятия, на които се падат 30% от продажбите и 37% от работните места в промишлеността.

 Предизвикателство, свързано с енергийната ефективност - посочено също и от самите МСП - представлява и това, че обикновено тези компании имат труден достъп до образователната и често пъти до техническата страна и имат нужда от помощ.

Предишни проекти, като например проектът CARE+, започнат по инициатива на Cefic, показаха, че дори ако инструментариумът е налице, това, което често липсва при МСП, е личното общуване с други компании - малки и големи - с опит в прилагането на мерки за енергийна ефективност, както и лесен достъп до информация за подкрепата, предлагани на европейско или национално ниво. Информацията за възможностите за финансиране и за националните или регионални сдружения, които предлагат съвети и подкрепа, може от своя страна да бъде от решаващо значение, за да се даде тласък на усилията на МСП за енергийна ефективност.

Въпреки съществуващите инициативи в подкрепа на малките и средни предприятия в областта на енергийната ефективност, това, което все още липсва, е платформа, която обединява прозрачно това ноу-хау, за да се осигури, че компаниите и националните федерации могат взаимно да се възползват от този опит. Проектът SPiCE3 има за цел да запълни тази празнина.

 

Как?

SPiCE³ има за цел да разработи такъв координиран подход, който използва мерки, както отгоре-надолу (платформата), така и отдолу-нагоре (семинари и обучение). Платформата ще бъде въплътена в практиката чрез конкретни действия, като например семинари на местно ниво, насочени към разпространяване на знания за това, как да се подобри енергийната ефективност и изграждане на мрежа, например, също така и с по-големи компании. Стремежът на SPiCE³ е да даде тласък на тази инициатива, така че след като завърши периодът на финансиране на проекта, секторът да може да поддържа инициативата като доброволно действие.

Проектът SPiCE³ е избран за съфинансиране от ЕС по програмата Intelligent Energy Europe, координирана от Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI). Проектът стартира през април 2013 г. и ще продължи 27 месеца, до края на юни 2015 г.

Партньорите по проекта са се ангажирани в дългосрочна дейност чрез SPiCE³ за подобряване на енергийната ефективност в областта на химическата промишленост, които ще продължат и след прекратяване на финансирането от Европейската комисия.

( 1 votes ) 

rc-logo  eu-logo  cefic-logo